Εγγραφή μαθητών στην Α’ Δημοτικού, 1 έως 20 Μαρτίου 2023

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α΄ Δημοτικού εγγράφονται  τα παιδιά που  γεννήθηκαν το 2017. 

Οι εγγραφές γίνονται από 1 έως και 20 Μαρτίου 2023.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α     Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ

  •  Αίτηση – υπεύθυνη  δήλωση  εγγραφής

(Συμπληρώνεται ο αριθμός ταυτότητας των 2 γονέων  και  ένα e-mail επικοινωνίας).

  •  Πιστοποιητικό γέννησης

(Αναζητείται από το Δ/ντή του Σχολείου μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΥΠΑΙΘ).

  1. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο                                   (Θα σας δοθεί από το Νηπιαγωγείο).
  2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει

η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή.

(Λογαριασμός ΔΕΗ,  ενοικιαστήριο  κ.ά.)

(Γίνονται δεκτές  αιτήσεις εγγραφής για μαθητές που διαμένουν  στη σχολική  περιφέρεια του 

1ου Δημοτικού Σχολείου.  Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν 

εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή).

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (Δίνεται από το Σχολείο).    Το Α.Δ.Υ.Μ. συμπληρώνεται:

α) Από ιατρούς Μονάδων Υγείας του Π/θμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας …). 

β) Από ιατρούς των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

γ) Από ιδιώτες ιατρούς  συμβεβλημένους με τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τον ασφαλιστικό φορέα των γονέων  

δ) Από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).

Οι ειδικότητες των γιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής

του Α.Δ.Υ.Μ.  είναι παιδίατροι  ή  γενικοί ιατροί  ή σε ειδικές περιπτώσεις,  παθολόγοι.

  1. Βιβλιάριο υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Πληροφορίες: 2265 0 32290 (1ο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας)

Ώρες Εγγραφών: 13:15-14:00

Ιτέα,  1  Μαρτίου 2023

Ο Διευθυντής του Σχολείου
Χατζής Ιωάννης